to bottom

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Overwegende, dat het wenselijk is om voor alle, door haar in het kader van haar onderneming gesloten overeenkomst van koop, verkoop, commissie en aanverwante overeenkomsten algemene voorwaarden te hanteren, heeft E.F.P. International B.V., gevestigd te Poeldijk, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden met nr. 27240526 c.q. haar rechtsopvolger(s) en/of met haar gelieerde ondernemingen; hierna te noemen E.F.P., de navolgende Algemene Voorwaarden vastgesteld:

VERKOOP

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Op alle overeenkomsten die E.F.P. sluit met derden, hierna te noemen “koper”, zijn uitsluitend de navolgende voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Overeenkomsten zoals in lid 1 bedoeld omvatten verkoop, koop, commissie- en aanverwante overeenkomsten.
 3. Bedingen, die van deze voorwaarden afwijken zijn uitsluitend bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 2: AANBOD, PRIJZEN

 1. Al onze verkoopovereenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in de plaats van vestiging van E.F.P.,zowel voor wat betreft uitvoering als betaling. Al onze prijzen zijn in euro’s (tenzij anders vermeld).
 2. Wij zijn niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een drukofschrijffout.
 3. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting.
 4. Ieder aanbod is geheel vrijblijvend. De overeenkomst geldt als geheel gesloten, tenzij E.F.P. onverwijld na een aanvaarding laat weten dat zij het aanbod herroept.

ARTIKEL 3: PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

 1. Levering vindt plaats af magazijn.
 2. Indien is overeengekomen, dat het vervoer door of vanwege E.F.P. zal geschieden, vindt afname plaats op het moment van aflevering op de overeengekomen plaats.
 3. Wanneer de zaken door of vanwege E.F.P. voor de koper worden opgeslagen bij E.F.P. of derden, vindt de aflevering plaats op het moment dat de zaken zijn opgeslagen.
 4. Vertraging in de aflevering, voor zover binnen redelijke grenzen blijvend, geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 4: RISICO

Het risico van de zaak is voor de koper vanaf het moment van afleveren van de zaak en, indien koper geen medewerking
verleent aan aflevering, vanaf het moment dat afname is geweigerd.

ARTIKEL 5: GELEVERDE HOEVEELHEID

De geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, alsmede publiek- en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan hetgeen is overeengekomen respectievelijk voorgeschreven, behoudens door de koper te leveren tegenbewijs.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Door E.F.P. geleverde zaken blijven in eigendom van E.F.P. tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van E.F.P. op koper uit hoofde van tussen partijen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.
 2. Door E.F.P. geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de koper worden doorverkocht.
 3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is E.F.P. gerechtigd geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht E.F.P. hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 5. De koper verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die E.F.P. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen.

ARTIKEL 7: OVERMACHT

 1. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van E.F.P. opgeschort. De verplichtingen herleven indien nakoming van de verplichtingen redelijkerwijs weer mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan E.F.P. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.
 2. Indien E.F.P. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

ARTIKEL 8: VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

 1. Bij bezorging door E.F.P. (zoals bedoeld in art. 3 lid 2) dient de koper de bezorgde zaken te controleren in het bijzijn van de chauffeur. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  • of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen, die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden;
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met het overeengekomene. Indien de tekortkoming minder dan 10% van het totaal bedraagt, zal koper gehouden zijn het geleverde volledig te accepteren tegen evenredige vermindering van de prijs.
 2. Indien de levering geschiedt in de verkoopruimte (zoals bedoeld in artikel 3) dient de koper de zaken direct te controleren conform lid 1.
 3. Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor de koper, is de koper verplicht de in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen uitvoeren op de dag van aflevering.
 4. Indien de koper wenst te reclameren, is hij gehouden dit aan E.F.P. te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van de tekortkoming of nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk binnen 8 uur na aflevering. Deze melding moet, indien zij mondeling is geschied, direct schriftelijk (telex, fax, brief, deurwaardersexploit) aan E.F.P. worden bevestigd.
 5. De desbetreffende partij dient in zijn geheel aanwezig te blijven en koper dient E.F.P. in de gelegenheid te stellen de zaken te bezichtigen.
 6. De koper is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaken te zorgen.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID E.F.P.

E.F.P. is buiten het geval van overmacht, alleen aansprakelijk voor verlies en/of schade wanneer de niet- c.q. niet tijdigenakoming is te wijten aan hetzij opzet, hetzij grove schuld van haarzelf of haar ondergeschikten en tot maximaal de factuurwaarde van de zaken. E.F.P. is nimmer aansprakelijk voor enige andere schade, hoe ook genaamd, behoudens schade als gevolg van dood of persoonlijk letsel.

ARTIKEL 10: EMBALLAGE

 1. Via E.F.P. geleverde emballage, waaronder gerekend worden pallets, kratten en dozen, waarop statiegeld is berekend, wordt retour genomen tegen de op het moment van teruggave geldende factuurprijs, eventueel verhoogd met een vaste emballagevergoeding volgens de daarvoor geldende regeling. Het in te leveren fust dient zodanig schoon en fris te zijn dat het geschikt is voor verse eetbare tuinbouwproducten.
 2. Bij het retourneren van emballage via eigen transportmiddelen van E.F.P. dient de emballage gesorteerd voor transport gereed te staan.
 3. Niet via E.F.P. geleverde emballage wordt alleen teruggenomen voor zover E.F.P. de desbetreffende producten in haar eigen assortiment voert.

ARTIKEL 11: BETALING

 1. Betaling van de geleverde goederen dient binnen 30 dagen na de datum van de op de levering betrekking hebbende factuur plaats te vinden, tenzij bij schriftelijke overeenkomst van deze regeling is afgeweken.
 2. Iedere betaling op openstaande facturen wordt geacht te zijn geschied ter voldoening van de langst openstaande posten.
 3. Compensatie met enige andere vordering die de koper heeft of meent te hebben, is niet toegestaan, tenzij E.F.P. een creditnota aan koper heeft verzonden of bij rechterlijk vonnis is veroordeeld tot betaling van een geldsom aan koper.
 4. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn, is koper een boeterente verschuldigd van 1% per maand, onverminderd het recht van E.F.P. op wettelijke schadeloosstelling.

ARTIKEL 12: ONTBINDING EN AANSPRAKELIJKHEID KOPER

 1. Indien de koper niet (tijdig) aan zijn verplichtingen als hiervoor omschreven voldoet, heeft E.F.P. het recht elke verdere levering op te schorten. Koper zal alsdan in gebreke zijn. In dit geval is E.F.P. bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en is koper aansprakelijk voor alle door E.F.P. geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, geleden verlies, productschade, kosten en renten, transportkosten, commissie, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede alle verdere direct of indirecht met de koop verband houdende kosten.
 2. Alle door leverancier te maken buitengerechtelijke kosten in geval van niet (tijdig of behoorlijke) nakoming door koper komen geheel ten laste van koper. De door leverancier gemaakte buitenrechtelijke kosten zullen 15% van de totale door koper aan leverancier verschuldigde som bedragen, tot een maximum van aan leverancier verschuldigde som bedragen, tot een maximum van €3.500 voor incassomaatregelen binnen Nederland en €7.000 voor incassomaatregelen buiten Nederland, één en ander met een minimum van €125.

INKOOP

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten, waarbij E.F.P. als koper optreedt, alsmede op alle aanvragen en bestellingen van E.F.P., waarbij een bestelling tevens als aanbod geldt.
 2. Onder leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan ieder (rechts) persoon waarmee E.F.P. een overeenkomst heeft afgesloten, c.q. wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), rechtsverkrijgende(n), erfgename(n) en gemachtigde(n).
 3. Onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing indien E.F.P. een aanbod van leverancier met zoveel woorden aanvaardt, onder verwijzing naar deze voorwaarden en waarbij eventuele verkoopvoorwaarden nadrukkelijk van de hand worden gewezen.
 4. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen telkenmale met leverancier te worden overeengekomen; leverancier kan geen beroep doen op afwijkingen die eerder in een contractuele relatie met E.F.P. zijn gemaakt.

ARTIKEL 14: AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN

 1. Alle door E.F.P. of diens ondergeschikten gedane aanvragen, bestellingen c.q. aanbiedingen in welke vorm dan ook, zijn immer vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 2. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer deze binnen 48 uur na verzending van de aanvaarding door leverancier door E.F.P. wordt bevestigd, dan wel, indien het aanbod afkomstig is van leverancier, door aanvaarding hiervan.
 3. Ook nadat de overeenkomst is gesloten, is leverancier verplicht alle gewenste niet-fundamentele veranderingen hierin door te voeren, die door E.F.P. zijn gewenst.

ARTIKEL 15: PRIJZEN

Een overeengekomen prijs kan door leverancier niet worden verhoogd, ook niet als gevolg van een kostprijsverhoging door welke oorzaak dan ook, tenzij E.F.P. hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat.

ARTIKEL 16: LEVERING

 1. De door leverancier opgegeven levertijden gelden als fatale termijnen, tenzij door partijen anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering is leverancier direct in gebreke en is E.F.P. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien leverancier vermoedt dat de leveringstijd waartoe hij zich verbonden heeft niet kan worden nagekomen is hij verplicht E.F.P. hier onverwijld mededeling van te doen onder opgave van de relevante omstandigheden. Indien leverancier hiermee in gebreke is gebleven, kan een later beroep op termijnoverschrijding - ook in geval van overmacht - niet worden gehonoreerd.
 3. E.F.P. is bij annulering wegens te late levering gerechtigd het reeds geleverde voor rekening en risico van leverancier te retourneren.
 4. Onverminderd haar recht op de wettelijke schadevergoeding, is E.F.P. gerechtigd om, in geval van te late levering en annulering, vergoeding van extra uitgaven te eisen, welke zijn gedaan ter redelijke vervanging van de niet ontvangen zaken.
 5. Tenzij anders is overeengekomen wordt door leverancier franco-huis E.F.P. geleverd.

ARTIKEL 17: EIGENDOMSOVERGANG

 1. De eigendom van zaken, alsmede het risico van de zaken zal eerst overgaan door levering.
 2. Indien op de zaken andere rechten dan het eigendomsrecht van de leverancier berusten, zal leverancier onverwijld E.F.P. hiervan in kennis stellen.

ARTIKEL 18: BEEINDIGING VAN DE KOOPOVEREENKOMST

 1. E.F.P. is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling eenzijdig te beëindigen/ontbinden in de navolgende gevallen:
  • Bij niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de leverancier van haar verplichtingen voortvloeiende uit het contract of daarmee verband houdende;
  • Indien de leverancier in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt of in geval van stillegging of liquidatie van zijn onderneming;
 2. Indien een omstandigheid genoemd in lid 1 zich voordoet, zal de leverancier van rechtswege in verzuim zijn en is E.F.P. gerechtigd tot het vorderen van wettelijke schadevergoeding.
 3. Alle vorderingen die E.F.P. op leverancier mocht hebben, worden hierdoor direct opeisbaar.
 4. E.F.P. kan er in voornoemde omstandigheden voor kiezen om de bestelde zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van leverancier door derden te laten vervaardigen of voltooien, na schriftelijke berichtgeving aan leverancier.

ARTIKEL 19: BETALING

 1. Betaling vindt plaats op factuur binnen 30 dagen na ontvangst en volledige akkoordbevinding der zaken. Betaling ontslaat de leverancier niet van enige garantie en/of schadevergoeding waartoe hij volgens de overeenkomst of de wet is gehouden.
 2. E.F.P. is te allen tijde gerechtigd tot het verrekenen van openstaande facturen met haar eigen vorderingen op de leverancier.

ARTIKEL 20: KEURING

 1. De geleverde zaken dienen te voldoen aan de overeengekomen eisen, specificaties en aan alle voorwaarden welke E.F.P. te dien aanzien van de zaken mag verwachten, zowel ten aanzien van de kwaliteit als ten aanzien van de hoeveelheid en dienen bovendien te voldoen aan de wettelijke eisen en andere overheidsbepalingen.
 2. Na aflevering van de zaken heeft E.F.P. het recht de zaken op zijn kosten te keuren, alvorens tot akkoordbevinding over te gaan.
 3. Indien leverancier 48 uur na aflevering niets hieromtrent heeft vernomen mag deze er vanuit gaan dat de zaken zijn goedgekeurd.
 4. Indien E.F.P. de zaken afkeurt, dient zij leverancier daarvan binnen 4 dagen na levering schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van de keuzemogelijkheid die zij in het volgende lid is bevoegd te maken.
 5. Bij afkeuring van de geleverde zaken heeft E.F.P. de volgende mogelijkheden:
  • retournering van de geleverde zaken op kosten van de leverancier met daarbij alsnog deugdelijke nakoming vorderen, eventueel in combinatie met schadevergoeding;
  • ontbinding conform artikel 16 van deze voorwaarden;
  • gedeeltelijke ontbinding/gedeeltelijke nakoming, eventueel in combinatie met schadevergoeding;
  • prijsvermindering voor te stellen door E.F.P.;
  • conform artikel 16 lid 4 derden de zaken te laten voltooien c.q. vervaardigen.

ARTIKEL 21: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Onverminderd de overige bepalingen dienaangaande in deze voorwaarden kan E.F.P. immer aanspraak maken op schadevergoeding indien leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft geleverd.
 2. Indien door een niet, niet tijdige of niet behoorlijke levering van leverancier schade ontstaat bij E.F.P. als gevolg van claims van derden/opdrachtgevers is leverancier aansprakelijk voor deze schade.
 3. Indien, door aanwezigheid van niet gewenste residuen of overschrijding van normen van stoffen (vb. chemicaliën, mineralen) in het product, schade ontstaat bij E.F.P. als gevolg van opgelegde boetes van overheidswege of danwel claims van derden/opdrachtgevers is leverancier aansprakelijk voor deze schade.
 4. Leverancier kan nimmer tot verdere schadevergoeding gehouden worden dan de wet aan haar voorschrijft.

ALGEMEEN

ARTIKEL 22: INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT

 1. E.F.P. behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom (merken) in verband met door haar geleverde producten uitdrukkelijk voor.
 2. Aan E.F.P. geleverde zaken mogen geen inbreuk maken op enig octrooi, licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsmerk of handelsnaam. Leverancier vrijwaart E.F.P. en haar opdrachtgever voor alle aanspraken van dien aard en zal alle daardoor veroorzaakte schade vergoeden.

ARTIKEL 23: TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle overeenkomsten, zowel koop- als andere overeenkomsten, met E.F.P. gesloten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse tekst is maatgevend. Voor transacties met het buitenland geldt, dat de toepasselijkheid van de zogenaamde Eenvormige Koopwetten en het Weense Koopverdrag uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

ARTIKEL 24: GESCHILLEN

 1. Alle geschillen, uit met E.F.P. gesloten in- en verkoop en/of commissieovereenkomsten voortvloeiende, waaronder begrepen de vordering tot betaling van achterstallige bedragen, zullen bij uitsluiting van iedere andere instantie door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van E.F.P. worden berecht.
 2. Partijen kunnen, in afwijking van het bepaalde in lid 1, schriftelijk overeenkomen de beslechting van het geschil door een andere instantie te doen plaatsvinden.